СТОЯН КАМБАРЕВ
ФОНДАЦИЯТА
НАГРАДА ЗА ПОЛЕТ
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА
МАСТЕРКЛАС
НАГРАДА ЗА КИНО 355
АКАДЕМИЯ
ПРОЕКТИ
ЖИВОТ КАТО НА КИНО
ГАЛЕРИЯ
ВИДЕО
НОВИНИ
ПАРТНЬОРИ
КОНТАКТ
ДАРЕНИЯ
ЗА ФОНДАЦИЯТА
Откриваме, насърчаваме и подпомагаме млади творци в областта на изкуството
НАШАТА КАУЗА   •   КОИ СМЕ НИЕ   •   ДРУГИТЕ ЗА НАС   •   ПРИЯТЕЛИ   •   ДОКУМЕНТАЦИЯ   •   ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ФОНДАЦИЯ “СТОЯН КАМБАРЕВ”


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ
Чл.1./1/ Фондация “СТОЯН КАМБАРЕВ”, наричана по-нататък за краткост “Фондацията” е доброволна, независима, неправителствена, нерелигиозна, неполитическа организация, с нестопанска цел и се учредява в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, съгласно българското законодателство.
/2/ Фондацията е за осъществяване на общественополезна дейност.
/3/ Фондацията е учредена без срок.
/4/ Фондацията има собствена банкова сметка и печат.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл.2./1/ Наименованието на Фондацията е “СТОЯН КАМБАРЕВ”, което се изписва на латиница: “STOYAN KAMBAREV”.
/2/ Седалището на Фондацията е в гр. София, ул. „Момина клисура” 14.
Адресът на Фондацията е гр. София, ул. „Момина клисура” 14.
/3/ Наименованието на Фондацията, седалището, адресът на управлението й, както и данните за нейната регистрация, включително ЕИК номер, се поставят върху всички документи на Фондацията.

III. ЦЕЛИ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл.3./1/. Целите на Фондацията са откриване, насърчаване и подпомагане на млади творци в областта на изкуството чрез ежегодно връчване на награда
“Стоян Камбарев” за оригинален и нетрадиционен поглед в изкуството като наградата се състои от:
1. Статуетка
2. Парична премия.
3. Почетна грамота.
/2/. Популяризиране и съхранение на живота и творчеството на Стоян Камбарев.
/3/ Изработване и поддържане на уебсайт www.kambarev.org

IV. ДЕЙНОСТ НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 4./1/ Дохода от дейността на Фондацията, както и предоставените й парични средства се използват целево за:
1. Връчване на ежегодна награда за изкуство “Стоян Камбарев” на млад творец за оригинален поглед в изкуството, състояща се от статуетка, парична премия и почетна грамота.
2. Изработване и поддържане на уебсайт www.kambarev.org
3. Популяризиране и съхранение на живота и творчеството на Стоян Камбарев.
4. Подготовка, издаване и разпространение на DVD с материали, свързани с живота и творчеството на Стоян Камбарев.
5. Подготовка и заснемане на документален филм за Стоян Камбарев.
6. Възстановяване на последния театрален спектакъл на Стоян Камбарев – “Три сестри” от Антон П. Чехов и професионалното му заснемане.
7. Организиране на концерти, изложби, търгове, спектакли и други с благотворителна цел, с оглед набиране на средства, необходими за осъществяване целите на Фондацията.
8. Поддържане на дарителски фонд за набиране на средства за подпомагане и развитие дейността на фондацията.
9. Организиране на национални и международни специализирани курсове, пленери, уъркшопове, литературни четения, фестивали и други за млади творци в областта на изкуството.
10. Подпомагане на творци в неравностойно социално положение, както морално така и финансово.
/2/ Дейности и средства на Фондацията не могат да се използват за политически, идеологически и религиозни цели.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Чл.5./1/ Фондацията извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, за която е регистрирана, при спазване на действащото национално законодателство и използва прихода за постигане на определените в устава цели.
/2/ Предмет на свързаната стопанска дейност по горната алинея са:
1. Изработване и разпространение на материали, спомагащи за постигане на целите на Фондацията;
2. Подготовка, издаване и разпространение на печатни, аудио и видео материали, свързани с целите на Фондацията;
3. Други стопански дейности, тясно свързани с описаните по-горе дейности.

VІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.6./1/ Имуществото на Фондацията се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и владение върху движими и недвижими имоти, вземания, дарения и завещания на местни и чуждестранни физически и юридически лица и други организации, които подкрепят целите на Фондацията, права върху обекти на интелектуалната собственост, спонсорство, образователна и културно-просветна дейност, допълнителни приходи от стопанска дейност.
/2/ Паричните средства на Фондацията се съхраняват по установения за това нормативен ред.
Чл.7./1/ Учредителите внасят по равно като начална вноска за осъществяване целите на Фондацията, сума в размер на 100 /сто/ лева всеки един от тях.
/2/ Фондацията ще отказва дарения или завещания, направени с неприемливи за нея условия и в противоречие със закона, морала и настоящия акт, както и дарения, направени от анонимни дарители.
/3/ Управлението и разпореждането с имуществото на Фондацията се осъществява от Управителния съвет или от специално упълномощени от него лица, в съответствие с изискванията на действащото национално законодателство и условията на този акт, и по начин, осигуряващ запазването и увеличаването му, като се държи сметка за финансирането на идеалните цели на Фондацията. Фондацията не разпределя печалба.
/4/ Предмет на дарение, завещание или пожертвувание могат да бъдат пари, движими и недвижими вещи, произведения на изкуството, научно-изследователски и технологични продукти и други, които се вписват в специален регистър.

VIІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО


Чл.8 /1/ Орган на управление на Фондацията е Управителен Съвет и Председател.
/1/ Управителния съвет се състои от 10 члена. Председателят на фондацията е по право Член на УС и негов Председател. Останалите членове на управителния съвет се избират от учредителите с мнозинство от 2/3.
/2/ В Управителния съвет не могат да бъдат избирани лица, които са:
- недееспособни;
- лишени от право да заемат ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност.
/3/ Управителния съвет обсъжда и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Фондацията.
/4/ Заседанията на Управителния съвет са законни, ако присъстват повече от половината от неговите членове (50 + 1). Решенията на Управителния съвет се вземат с явно гласуване и се приемат с квалифицирано мнозинство – 2/3 от присъстващите на заседанието членове.
/5/ Управителния съвет се събира по искане на Председателя или на една трета от членовете на съвета, но не по-рядко от веднъж годишно.
/6/ Всеки Член на УС има право на един глас.
/7/ В заседанията могат да взимат участие и да гласуват членове на УС по телефона, като за редовни се считат тези, в които участват над половината от членовете на Управителния съвет.
/8/ Решения се вземат по реда на чл. 32, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
/9/ Управителния съвет прави ежегоден отчет за дейността си за изтеклата календарна година веднъж годишно пред учредителите, не по-късно от края на месец януари на следващата година. За целта изпраща покани до всички учредители за провеждане на общо събрание, в която са посочени, както деня, мястото и часа на започване на заседанието така и дневния ред. Поканите се изпращат не по късно от един месец от датата на насроченото заседание.
Чл. 9/1/ Изпълнителната и оперативно-разпоредителната дейност на Фондацията се осъществява от Председател, който се избира по време на избора на Управителен съвет, с мнозинство от две трети от учредителите на Фондацията.
/2/. При отсъствие, Председателят на Фондацията има право да упълномощава Член на УС да извършва определени деиствя, свързани с управлението и представителството на Фондацията изрично, посочени в пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Чл. 10./1/ Фондацията се представлява и задължава от Председателя.
/2/ Председателят на Фондацията изготвя отчет за начина на разходване на средствата, извършените дейности и постигнатите резултати и го представя пред управителния съвет в края на календарната година.

VIIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.11. /1/ Фондацията се прекратява
1. По решение на Управителния съвет с единодушие;
2. По решение на окръжния съд, в предвидените от закона случаи;
Чл.12. При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

ІX. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.13./1/ Фондацията е длъжна да води протоколна книга за взети от Управителния съвет решения. Ежегодно управителният орган на фондацията изготвя годишно-отчетен доклад за своята дейност, който ще се представя в централния регистър при Министерство на правосъдието, както и годишния финансов отчет.
/2/ Фондацията изготвя годишен доклад за дейността си съдържащ:
1. Осъществени дейности, изразходвани средства, връзката им с целите и програмите на фондацията и постигнатите резултати;
2. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Финансов резултат.
/3/Докладът за дейността на Фондацията е публичен и се оповестява в нейния уеб сайт.
/4/ Счетоводната дейност и дейността на Фондацията, ще подлежи на независим финансов одит при условията ня Закона за счетоводството.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14./1/ За всички неуредени с този учредителен акт въпроси се прилагат правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и всички останали нормативни актове, действуващи в Република България.
/2/. Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от Управителния съвет.
/3/ Този Учредителен акт е приет с единодушие на учредително събрание за създаване на Фондация “СТОЯН КАМБАРЕВ”, проведено на 07.10.2000г. в гр. София.

XІ. УЧРЕДИТЕЛИ НА ФОНДАЦИЯ “СТОЯН КАМБАРЕВ”:


1. Елин Христов Рахнев
2. Николай Илиев Карамфилов
3. Самуел Ицхак Финци
4. Димитър Христов Гочев
5. Никола Иванов Вандов
6. Георги Лозанов Георгиев
7. Иван Владимиров Тонев
8. Димитър Гочев Гочев
9. Георги Методиев Михалков
10. Светлин Станчев Нейнски
11. Бойко Богданов Богданов
12. Милена Николова Кънева
13. Румен Горанов Цонков
14. Кремена Цветанова Димитрова
15. Василка Николова Бумбарова
16. Бойка Михайлова Велкова
17. Мариета Ценова Първанова
18. Мина Николова Милева
19. Емилия Асенова Груева
20. Десислава Иванова Тенекеджиева

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ “СТОЯН КАМБАРЕВ”

1. Председател:
Десислава Иванова Тенекеджиева

2. Членове:
2.1. Никола Вандов
2.2. Кремена Димитрова
2.3. Мариета Първанова
2.4. Десислава Тенекеджиева
2.5. Мина Милева
2.6. Весела Казакова

Предоставено имущество: 2 000 /две хиляди лева/ПРЕДСЕДАТЕЛ.............

/ Десислава Иванова Тенекеджиева-Камбарева/


Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"